سامانه نشریات دانشگاه صنعتی سهند
فهرست نشریات | تاریخ دریافت:1401/11/10
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز ناشر ISSN URL مجوز
1 مجله سامانه های غیر خطی در مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه صنعتی سهند 2322-3146
2322-3146
journals.sut.ac.ir/jnsee علمی-پژوهشی مصوب
2 Advanced Materials and Structures (AMS) دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه صنعتی سهند 2717-0713
-
ams.sut.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
3 Iranian Journal of Space Structures دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه صنعتی سهند -
-
journals.sut.ac.ir/irjss علمی-پژوهشی غیر مصوب
4 Modern Mathematics and Physics: Theory and Applications (MMAP) دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه صنعتی سهند 2717-0985
-
mmp.sut.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
5 Surface and Interface Science and Engineering دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه صنعتی سهند 2717-1728
-
sise.sut.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب