سامانه های غیرخطی در مهندسی برق- هیات تحریریه
هیات تحریره مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی سهند

  مدیر مسئول: دکتر مهرداد امامی تبریزی (معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه)

  مدیر اجرایی: دکتر امیر حبیب زاده شریف - استادیار گروه الکترونیک دانشگاه صنعتی سهند

   سردبیر:  دکتر اکبرغفارپور رهبر - استاد کامپیوتر دانشگاه صنعتی سهند

  اعضاء هیات تحریریه:

  دکتر محمد حسین صداقی - استاد گروه مخابرات دانشگاه صنعتی سهند

 دکتر اکبرغفارپور رهبر - استاد کامپیوتر دانشگاه صنعتی سهند

  دکتر حسین مددی - استاد گروه قدرت دانشگاه صنعتی سهند

  دکتر محمد جواد خسروجردی - استاد گروه کنترل دانشگاه صنعتی سهند

  دکتر قادر کریمیان - دانشیار گروه الکترونیک دانشگاه تبریز

  دکتر جواد فرونچی - استاد گروه الکترونیک دانشگاه تبریز

  دکتر وحید رشتچی - دانشیار گروه الکترونیک دانشگاه زنجان

  دکتر سعید جلیل زاده - دانشیار گروه قدرت دانشگاه زنجان

  دکتر حمید رضا تقی راد - استاد گروه کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  دکتر محمد عطایی - دانشیار گروه کنترل دانشگاه اصفهان

  دکتر رسول امیرفتاحی - دانشیار گروه مخابرات دانشگاه صنعتی اصفهان

  دکتر نادر صفری شاد - استاد گروه کنترل دانشگاه ویسکانسین- پلتویل آمریکا

  دکتر محمد رضا بنایی - استاد گروه قدرت دانشگاه مدنی آذربایجان

  دکتر سید کماالدین ستاره دان - استاد گروه مهندسی پزشکی دانشگاه تهران

اعضا ویراستار علمی:

دکتر احمد صادقی یزدانخواه- دانشیار گروه قدرت دانشگاه صنعتی سهند

دکتر رضا محبوبی- دانشیار گروه کنترل دانشگاه صنعتی سهند

دکتر امیر حبیب زاده شریف - استادیار گروه الکترونیک و مخابرات دانشگاه صنعتی سهند

نشانی مطلب در وبگاه سامانه های غیرخطی در مهندسی برق:
http://jnsee.sut.ac.ir/jnsee/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب