Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Nonlinear Systems in Electrical Engineering

سامانه های غیرخطی در مهندسی برقVolume 7, Number 2 (2021-3)


Survey of using a cascoded inverter as a booster amplifier in a regulated cascode circuit for the low power optical receiver applications for 10Gb/s bit rates using 90nm CMOS technology
بررسی استفاده از یک ساختار وارونگر کسکود شده به عنوان تقویت کننده بوستر در یک ساختار کسکود تنظیم شده با تکنولوژی 90 نانومتری CMOS در یک گیرنده مخابراتی نوری کم توان برای نرخ داده 10 گیگابیت بر ثانیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Design of Wide-Area Power Oscillation Damper Based on DFIG and PSS Using Salp Swarm Optimization
طراحی بهینه میراساز ناحیه گسترده مبتنی بر توربین بادی و پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع سالپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new intelligent hybrid method based on Kalman filter and GRNN for low-cost INS/GNSS integration
یک روش ترکیبی هوشمند جدید مبتنی بر فیلتر کالمن و شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته برای تلفیق سیستم ناوبری اینرسی ارزان‌قیمت و سیستم‌ ناوبری ماهواره‌ای جهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvements on the Problem of Optimal Fuzzy H_infinity Tracking Control Design for T-S Fuzzy Systems
بهبود طراحی کنترل کننده بهینه فازی تعقیبی با معیار H_infinity برای نیل به کیفیت بهترعملکرد تعقیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing a Fault Warning Method for Power Transmission Lines Using Machine Learning Models considering weather conditions
ارائه مدلی برای هشداردهی وقوع خطا در خطوط انتقال قدرت با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Robust optmization of distribution networks with DGs using two different patterns random clustering
بهینه سازی مقاوم شبکه های توزیع با استفاده از دو الگوی متفاوت خوشه بندی تصادفی درحضور منابع تولید پراکنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Robust Control of A Class of Uncertain Switched Nonlinear Systems in the Presence of Disturbances: A Passivity Approach
کنترل مقاوم دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی سوئیچ‌شونده نامعین و در معرض اغتشاش بر اساس خاصیت انفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Observer Based Robust Fault Estimation for a Class of Nonlinear System
تخمین مقاوم عیب بر مبنای طراحی رؤیتگر برای کلاسی از سیستمهای غیرخطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2020-9)


Real-time Interactive High Resolution Soft Tissue Modeling in a Data-Driven Enrichment Approach
مدل‌سازی بلادرنگ، متعامل و رزولوشن بالای بافت نرم به روش غنی‌سازی مبتنی بر داده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probabilistic Small Signal Stability Analysis of a Power System Based on Hermite Polynomial Approximation
بررسی احتمالاتی پایداری سیگنال کوچک یک سیستم قدرت با استفاده از مدلسازی مبتنی بر تقریب چند جمله ای هرمیت در شرایط عدم قطعیت بار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mixed integer Linear Programming for Thermal Units unit commitment considering Load Uncertainty, Renewable resources and Electric Vehicles
برنامه‌ریزی خطی آمیخته با اعداد صحیح برای برنامه‌ریزی مشارکت واحدهای حرارتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار، منابع تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculating the Locational Marginal Price and Solving of Optimal Power Flow Problem based on Congestion Management using WPSO-GSF Algorithm
حل مسئله پخش بار بهینه و تعیین قیمت نهایی محلی در شبکه قدرت مبتنی بر مدیریت گرفتگی با استفاده از الگوریتم WPSO-GSF
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a New Robust Control Method for AC Servo motor
طراحی یک روش کنترل مقاوم جدید برای سروموتور AC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Employing a Novel Approach for High Frequency Transient Modeling in Multi-Winding Traction Transformer
به کارگیری روشی جدید جهت مطالعه حالت‌های گذرای فرکانس‌ بالا در ترانسفورماتور دوطبقه مورد استفاده در سیستم های مترو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sign Language Recognition by Combining Leap Motion Controller and Hand Image Information
بازشناسی زبان اشاره‌ با ترکیب اطلاعات بدست آمده از سنسور کنترل‌کننده حرکت و تصویر دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2020-2)


Antenna Design and Non Linear Simulation of Rectifier for Wideband and Multi-Tone Radio Frequency Energy Harvesting
طراحی آنتن و مدل‌سازی غیر خطی یکسوساز با هدف برداشت انرژی فرکانس رادیویی پهن‌باند و چندحاملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Linear Matrix Inequality Approach to Design Robust Model Predictive Control for Nonlinear Uncertain Systems Subject to Control Input Constraint
یک رویکرد مبتنی بر نامساوی ماتریسی خطی برای طراحی کنترل پیش‌بین مقاوم در سیستم‌های غیرخطی دارای عدم‌قطعیت و محدودیت در ورودی کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forward kinematic analysis of planar parallel robots using a neural network-based approach optimized by machine learning
تحلیل مسئله سینماتیک مستقیم ربات‌های موازی صفحه ای با استفاده از روش مبتنی بر شبکه عصبی بهینه سازی شده با یادگیری ماشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Effect Adding an Active Feedback Network with an Inductive behavior to a Common-Gate Topology as a Transimpedance Amplifier for Low-Power and Wide-Band Communication Applications
بررسی اثر اضافه کردن یک فیدبک فعال با رفتار سلفی به یک ساختار گیت مشترک به عنوان یک تقویت کننده امپدانس انتقالی برای کاربردهای مخابراتی پهن باند و کم مصرف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of an Efficient Circuit for Data Rate Configuration in Power Amplifier Dedicated to Wireless Medical Applications
طراحی مداری کارآمد جهت تنظیم نرخ ارسال داده در تقویت‌کننده‌های توان برای کاربردهای پزشکی بی‌سیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Simulation of a Fluidic Micro-Bio-Sensor Based on Resonator Array
طراحی و شبیه‌سازی یک میکروسنسور بیولوژیکی کاربردی در محیط مایع بر پایه آرایه نوسانگر مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2020-1)


Robust Model Predictive Control for a Class of Discrete Nonlinear systems
کنترل پیش‌بین مقاوم یک کلاس از سیستم‌های غیرخطی گسسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fractional order robust adaptive intelligent controller design for fractional-order chaotic systems with unknown input delay, uncertainty and external disturbances
طراحی کنترل‌کننده مرتبه کسری مقاوم هوشمند تطبیقی برای کنترل سیستم‌های آشوبناک مرتبه کسری با تاخیر زمانی در ورودی، نامعینی و اغتشاش خارجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Nonlinear Grayscale Morphological and Unsupervised method for Human Facial Synthesis Based on an Example Image
روش ریخت شناسی مقیاس خاکستری و بدون ناظر برای سنتز چهره انسان مبتنی بر تصویر نمونه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quadrature delta sigma modular design with adjustable bandwidth and center frequency
طراحی مدولاتور دلتا سیگمای متعامد با پهنای باند و فرکانس مرکزی قابل تنظیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of the NOMA in Imperfect SIC Mode and Ergodic Capacity Maximization with User Pairing Scenario in Three Users Groups
ارزیابی عملکرد NOMA در حالت SIC ناقص و افزایش ظرفیت ارگودیک با روش جفت کردن کاربران در گروه‌های 3 کاربری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Improved Particle Swarm Optimizer Based on a Novel Class of Fast and Efficient Learning Factors Strategies
الگوریتم‌ بهینه‌سازی ازدحام ذرات بهبودیافته مبتنی بر یک کلاس نوین از استراتژی‌های ضرائب یادگیری کارآمد و سریع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2019-3)


Improve dynamic performance of fixed speed wind turbines using unified power flow controller (UPFC) and fractional order controller (FOC)
بهبود عملکرد دینامیکی توربین‌های بادی سرعت ثابت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) و کنترل کننده توان کسری (FOC )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of the new multilevel current source converter to grid connected applications
ارائه‌ساختار جدید اینورتر منبع جریان چندسطحی متصل به شبکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

adaptive control of two-link robot manipulator based on the feedback linearization method and the proposed neural network
کنترل تطبیقی یک ربات دوبازویی با ترکیب خطی سازی پسخور و شبکه عصبی پیشنهادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semi-Blind Channel Estimation based on subspace modeling for Multi-user Massive MIMO system
تخمین غیرخطی نیمه‌کور کانال بر پایه مدل سازی زیرفضا در سیستم‌های چند کاربره چند ورودی چند خروجی انبوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Target Detection in Bistatic Passive Radars by Using Adaptive Processing Based on Correntropy Cost Function
آشکارسازی اهداف در رادار غیرفعال دوپایه با استفاده از پردازش وفقی مبتنی بر تابع هزینه کارنتروپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fractional order Adaptive Terminal Sliding Mode Controller Design for MPPT in a Solar Cell under Normal and Partial Shading Condition
طراحی کنترل کننده مد لغزشی ترمینال تطبیقی مرتبه کسری برای ردیابی نقطه حداکثر توان در یک سلول خورشیدی تحت شرایط عادی و شرایط سایه جزئی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2019-2)


Study of the Nonlinear Effects of Squeeze Film Damping RF MEMS Ring Resonators
بررسی و محاسبه اثرات غیرخطی فشردگی لایه نازک در نوسانگرهای میکروالکترومکانیکی (MEMS) حلقوی در فرکانس‌های رادیویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three-Dimensional Human Pose Estimation from a Single Image Using Non-linear Convolutional Neural Network Based on Shape Information
تخمین حالت سه بعدی انسان از تک تصویر با استفاده از شبکه‌ی عصبی غیرخطی کانولوشنی مبتنی بر اطلاعات شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Electrolytic Capacitor-less High Power Factor LED Driver with Pulsating Output Current
طراحی یک LED درایور با جریان خروجی ضربانی بدون خازن الکترولیتی با قابلیت اصلاح ضریب توان ورودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A novel bridgeless ac-dc buck-boost converter fed brushless dc motors drive
ارائه‌ساختار جدید مبدل AC به DC کاهنده-افزاینده بدون پل دیود برای درایو موتورهای dc بدون جاروبک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two-stage estimation method presentation to improve electrical distribution networks state estimation
ارائه روش تخمین دو مرحله ای جهت بهبود تخمین حالت شبکه های توزیع الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Blind Downlink Channel Estimation Method for Massive MIMO
روش جدید برای تخمین کور کانال مسیر پایین رونده در سیستم MIMO حجیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2018-3)


Stability Analysis and Guidance Law Design with Finite-Time Stability Property in Presence of Measurement Noise
تحلیل پایداری و طراحی قانون هدایت پایدار در زمان محدود با در نظر گرفتن نویز اندازه گیری در حلقه هدایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Path planing and control of airborne systems for optimal wind energy extraction
طراحی مسیر و کنترل مسیر پرواز در سامانه‌های هوابرد جهت استحصال بهینه انرژی بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Autopilot Design Using Smooth Fractional Order Sliding Mode Control
طراحی خلبان خودکار با استفاده از کنترل مد لغزشی مرتبه کسری هموار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

optimal design of power system stabilizer using of Cuckoo optimization algorithm (COA)
طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی پرنده فاخته (COA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adaptive wavelet domain compensation of OFDM IQ imbalance using combined data selective and selective coefficient updating
جبران‌سازی تطبیقی عدم توازن IQ در سیستم OFDM با استفاده از ترکیب بروزرسانی انتخاب‌گر داده و انتخاب‌گر ضرایب در حوزه‌ی ویولت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of a new non-linear model for MR damper and its application in control of vehicle semi-active suspension system
شناسایی مدل غیرخطی جدید برای میراگر MR و استفاده از آن در کنترل سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2015-9)


Nonlinear and Robust Guidance Law Design Considering Approximation of Control Loop Dynamics
طراحی قانون هدایت غیرخطی و مقاوم با در نظر گرفتن دینامیک تقریبی حلقه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

simulation of 3D inertia SLAM algorithm based on actual flight data for UAV
ارائه الگوریتم SLAMاینرسی سه بعدی کارآمد برای پهپاد و بکارگیری آن در محیط شبیه‌سازی براساس اطلاعات پروازی واقعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nonlinear 6DOF Model Identification based on Nonlinear Continuous-time EKF Observer for Underwater Vehicle NPS AUV II
شناسایی مدل غیرخطی شش درجه آزادی مبتنی بر رویتگر غیرخطی EKF پیوسته زمان برای شناور زیرسطحی NPS AUV II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stability Analysis and Controller Design for Interval Type-2 T-S Fuzzy Systems Based on Interval Type-2 T-S Fuzzy Observer Under non-Parallel Distributed Compensation and Fuzzy Lyapunov Function Approach
طراحی و آنالیز پایداری سیستم‌های کنترل مبتنی بر مدل فازی T-S نوع-2 فاصله‌ای در حضور رویت‌گرهای فازی نوع-2 فاصله‌ای با رویکرد تابع لیاپانوف فازی و جبران‌سازی توزیع‌شده غیرموازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Control and Synchronization of a Class of Chaotic Systems by Using a Lyapunov Based Model Reference Rough-RBF Neural Network Controller with Feedback Error Learning
کنترل و همزمان سازی کلاسی از سیستم های آشوب با استفاده از کنترل کننده شبکه عصبی راف مبتنی بر توابع شعاعی مدل مرجع با آموزش پسخور خطا و براساس تابع لیاپانوف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of steady and transient response of instantaneous power theory compensation method using recursive least squares and wavelet transform under non-ideal voltage condition
بهبود پاسخ گذرا و دائم روش جبرانسازی تئوری توان لحظه‌ای با استفاده از حداقل مربعات بازگشتی و تبدیل موجک در شرایط ولتاژ غیر ایده‌آل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2014-6)


Islanding Detection of Wind Turbines Using RoCoF Measurements Based on a Symlets Wavelet transform
حفاظت ضد جزیره‌ای با استفاده از تبدیل موجک نرخ تغییرات فرکانس برای سیستم سیمولاتور توربین بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining chaotic motions of a satellite and its 3-axis attitude control using back-stepping sliding mode method
بررسی حرکات آشوبی یک ماهواره و کنترل وضعیت سه محوره ی آن با استفاده از روش مد لغزشی بازگشت به عقب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noisy Blind Source Signal Separation Based on Nonlinear Autocorrelation Using LMS Algorithms In DWT Domain
جداسازی کور سیگنال‌های منبع براساس تابع خود همبستگی غیرخطی در حوزه‌ی ویولت با در نظر گرفتن نویز مشاهدات با استفاده از الگوریتم LMS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stable and unstable power swing detecting by improved equal area criterion method
شناسایی نوسان توان پایدار و ناپایدار با استفاده از معیار سطوح معادل بسط یافته در حوزه زمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hybrid (Continuous and Discrete Time) Delta Sigma Modulator for Multi-Standard Communication applications
طراحی مدولاتور دلتا سیگمای هیبریدی زمان پیوسته/گسسته برای کاربرده های مخابرات چند استانداردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method for Designing Robust Nonlinear Controller Combined With Disturbance Observer for missile autopilot
ارایه روش جدیدی برای طراحی کنترل کننده‌ی غیرخطی مقاوم ترکیب شده با مشاهده‌گر اغتشاش غیرخطی برای اتوپایلوت موشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2014-1)


Design and Analysis of the Droop-Controlled Parallel Four-leg Inverters to Share Unbalanced and Nonlinear Loads
طراحی کنترل کننده اینورترهای چهار ساق موازی مبتنی بر عملکرد افتی جهت تغذیه بارهای نامتعادل و غیرخطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement Tracking Performance of Robust output feedback Model Reference Adaptive Control for a Class of Continuous Linear systems with multiple uncertain time varying state delays
بهبود عملکرد تعقیب مسیر کنترل تطبیقی مدل مرجع فیدبک خروجی مقاوم برای کلاسی از سیستم‌های پیوسته‌ی خطی با تاخیرهای حالت متغیر با زمان نامعین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Nonlinear Effects in the Silicon Photonics
تحلیل پدیده های غیرخطی در فوتونیک سیلیکونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of control strategy in hybrid electric vehicles considering emission standard of Euro3
بهینه سازی کنترل کننده ی خودروی هیبرید الکتریکی با در نظر گرفتن استاندارد آلایندگی یورو 3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Multiobjective Optimization Method for Power Control in CDMA Cellular Systems
یک روش بهینه سازی چند منظوره جدید برای کنترل توان در سیستم های سلولار CDMA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability Analysis for Early Design Stage of Electronics and Control System of the Horizontal Drilling Equipment
تحلیل قابلیت اطمینان طراحی اولیه سیستم برق و کنترل دستگاه حفاری افقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles